Sprawy korporacyjne
W ramach stałej współpracy, lub indywidualnych zleceń, oferujemy przedsiębiorcą kompleksową obsługę prawną spraw korporacyjnych, obejmującą wszystkie aspekty prawne związane z:
 • zakładaniem działalności gospodarczych wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentacji oraz reprezentowaniem w postępowaniach przed Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej;
 • tworzeniem spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji oraz stowarzyszeń, wraz z opracowywaniem projektów umów, statutów, regulaminów;
 • przygotowywaniem kompletnej dokumentacji oraz reprezentowaniem w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
 • bieżącą obsługą korporacyjną spółek, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń oraz ich organów;
 • prowadzeniem audytów prawnych spółek (due diligence);
 • przekształcaniem oraz restrukturyzacją spółek oraz działalności gospodarczych;
 • łączeniem, dzieleniem, wydzielaniem, sprzedażą lub nabyciem całości lub części przedsiębiorstw;
 • negocjowaniem i sporządzaniem umów pomiędzy partnerami biznesowymi oraz rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi;
 • likwidacją lub upadłością spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji oraz stowarzyszeń;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz dotyczących spraw korporacyjnych;
Umowy
 • prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta;
 • sporządzanie wszystkich rodzajów umów, w tym współpraca z notariuszami w zakresie umów wymagających formy aktu notarialnego;
 • windykacja należności wynikających z umów;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz dotyczących prawa kontraktowego;
Nieruchomości
 • prowadzenie audytów prawnych nieruchomości (due diligence);
 • doradztwo prawne przy zbywaniu/nabywaniu/zamianie nieruchomości, wraz z opracowywaniem najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych;
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości;
 • pomoc prawna przy uzyskiwaniu wszelkiego rodzaju zezwoleń, pozwoleń, decyzji organów administracyjnych dotyczących nieruchomości lub procesu budowlanego;
 • kompleksowa pomoc prawna we wszystkich aspektach procesu budowlanego, w tym doradztwo w przygotowywaniu dokumentacji inwestycyjnej i bieżącej realizacji projektu;
 • negocjacje i przygotowywanie umów dotyczących procesu budowlanego, w tym opartych na FIDIC;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w sporach z zakresu prawa budowlanego;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz dotyczących nieruchomości oraz prawa budowlanego;
Prawo pracy
 • tworzenie lub opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy, w tym kontraktów menedżerskich z Członkami Zarządu;
 • bieżąca obsługa prawna z zakresu prawa pracy, w szczególności tworzenie aktów prawa wewnętrznego (regulaminy, procedury, wytyczne, zarządzenia);
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania i wypowiadania stosunku pracy;
 • analiza i doradztwo w przypadku zwolnień grupowych;
 • reprezentowanie przedsiębiorcy w sporach z pracownikami lub reprezentującymi pracowników organizacjami związkowymi, na etapie przedsądowym i w procesie;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa pracy;
Prawo nowych technologii
 • bieżąca obsługa przedsiębiorstw wprowadzających nowe technologie, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw informatycznych;
 • negocjacje oraz sporządzanie umów dotyczących analizy stanu bezpieczeństwa wewnętrznej sieci komputerowej, wdrożenia systemów informatycznych, opracowania programów komputerowych, tworzenia hurtowni danych oraz innych umów zawieranych przez przedsiębiorców, a dotyczących przestrzeni informatycznej;
 • doradztwo w zakresie świadczenia usług internetowych;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa nowych technologii;
Postępowania sądowe
 • sądowa windykacja wierzytelności;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed wszystkimi sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym;
 • zastępstwo Stron w postępowaniu przed sądem polubownym oraz w postępowaniu arbitrażowym;
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa procesowego;
 
Niektóre obszary niniejszej strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika.
Poprzez wspomaganie zbierania statystyk umożliwiają one jak najlepsze dopasowanie treści prezentowanych na stronie do Państwa potrzeb.
Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Cookies.     Ok, rozumiem.