[2017-05-16]
Deklaracje PIT-8C wystawiane przez Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego są częściowo bezpodstawne

W lutym br. Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego (dalej ZTM) w sposób masowy wystawiał deklaracje PIT-8C dla osób, którym w 2016 roku umorzono zobowiązania z tytułu jazdy środkiem komunikacji miejskiej bez ważnego dokumentu przewozu.

 

Przy powyższym powoływano się na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającą w październiku 2016 roku interpretację przepisów prawa podatkowego oraz wyjaśnienia tegoż Ministra z dnia 30 stycznia 2017 roku dotyczące konieczności wystawienia PIT-8C.

 

Deklaracje, o których mowa powyżej, wystawiane były również w przypadkach, gdy roszczenie ZTM z tytułu jazdy środkiem komunikacji miejskiej bez ważnego dokumentu przewozu zostało prawomocnie oddalone na mocy wyroku Sądu. Przy czym dotyczyło to także osób, co do których roszczenia ZTM przedawniły się kilka lat wstecz. Jednakże roszczenie przedawnione jest czym innym, niż roszczenie umorzone. ZTM, jako jednostka budżetowa m.st. Warszawy, dokonuje umorzeń należności cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Uchwały nr LXXXIX/2643/2010 Rady m.st. Warszaw z 9 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej, wydanej na podstawie przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870). W uchwale tej brak podstawy prawnej dającej ZTM legitymację do umorzenia należności, co do której roszczenie ZTM zostało prawomocnie oddalone jako przedawnione.

 

Dodatkowo, w myśl przepisu art. 508 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Z brzmienia tego przepisu wynika, iż zwolnienie z długu dochodzi do skutku jedynie w przypadku, gdy zostało zaakceptowane przez dłużnika.

 

Powyżej przedstawiona argumentacja przygotowana przez radcę prawnego Joannę Bacior, spowodowała, iż ZTM zmienił swoje stanowisko i wycofał wystawioną deklarację PIT-8C, ze względu na brak obowiązku podatkowego.

 


Pokaż wszystkie
Niniejsze opracowanie nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.
 
Niektóre obszary niniejszej strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika.
Poprzez wspomaganie zbierania statystyk umożliwiają one jak najlepsze dopasowanie treści prezentowanych na stronie do Państwa potrzeb.
Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Cookies.     Ok, rozumiem.