[2017-09-10]
Obowiązek zwoływania zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

W niniejszym komentarzu pragniemy wskazać na kolejny obowiązek, jaki odnosi się do działalności każdej ze spółek z o.o., a jakim jest konieczność zwoływania zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. 

 

1) Obowiązek zwoływania zwyczajnego zgromadzenia wspólników sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 231 § 1 i § 2 k.s.h.:

Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.” (§ 1)

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;

 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.” (§ 2)

 

Obowiązek, o którym mowa m.in. w art. 231 § 2 pkt 1 k.s.h. jest ściśle powiązany z obowiązkiem terminowego składania zatwierdzonego sprawozdania finansowego, który wynika z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 z późn. zm.) - dalej jako u.r.

 

Obowiązek wynikający z u.r. polega bowiem nie na złożeniu jakiegokolwiek sprawozdania finansowego, lecz zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Zważyć przy tym należy, iż wedle zasad ogólnych (tryb zwykły), tj. art. 235 k.s.h., zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. zwołuje zarząd.

 

Pasywna postawa zarządu w przedmiocie terminowego zwołania zgromadzenia wspólników nie wyłącza możliwości zwołania tego zgromadzenia ze względu na możliwość skorzystania ze zwołania zgromadzenia wspólników w ramach tzw.

trybu szczególnego, tj. wynikajacego z:

a) art. 235 § 2 k.s.h. – możliwość zwołania zgromadzenia wspólników przez komisję rewizyjną albo radę nadzorczą;

b) art. 235 § 3 k.s.h. – możliwość zwołania zgromadzenia wspólników przez inne osoby, jeżeli takie uprawnienie dla nich wynika z umowy spółki;

c) art. 236 § 1 k.s.h. – możliwość żądania zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników przez wspólnika albo wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego)

d) albo trybu sądowego, tj. art. 237 § 1 k.s.h. - zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników wskutek postanowienia sądu rejestrowego w tym przedmiocie), niemniej jednak uchybienie w zwołaniu obligatoryjnego zgromadzenia wspólników obciąża zarząd spółki.

 

2) sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązku

 

Niedochowanie obowiązków, o których mowa w podpunkcie 1) może wiązać się z konsekwencjami o charakterze karnym, korporacyjno – rejestrowym i korporacyjnym.

 

Co do konsekwencji karnych, zwrócić należy uwagę na art. 594 § 1 pkt 3 k.s.h., który stwierdza:

Art. 594. § 1. Kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że zarząd:

3) nie zwołuje zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia,

podlega grzywnie do 20 000 złotych.

 

W rezultacie, członek zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej na skutek niezwołania obligatoryjnego zwykłego zgromadzenia wspólników, w tym zwyczajnego zgromadzenia wspólników dotyczącego zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy i udzielenia absolutorium organom spółki.

 

Art. 594 § 4 k.s.h. dodatkowo wzmiankuje, że grzywnę, o której mowa w art. 594 § 1 pkt 3 k.s.h. nakłada sąd rejestrowy.

 

Jeżeli chodzi o konsekwencje korporacyjno – rejestrowe wskazać należy, że niezwoływanie zgromadzenia wspólników wyklucza złożenie do akt rejestrowych zatwierdzonego sprawozdania finansowego, co z kolei rodzi negatywne konsekwencje w postaci konieczności stosowania przepisów karnych u.r.

 

W szczególności chodzi tutaj o przepisy karne art. 77 oraz art. 79 pkt 3 i 4 u.r.:

Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:

1) nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,

2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sporządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych

podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.” (art. 77 u.r.);

 

Art. 79. Kto wbrew przepisom ustawy:

3) nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia,

4) nie  składa  sprawozdania  finansowego,  skonsolidowanego  sprawozdania finansowego,  sprawozdania  z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej,  sprawozdania  z płatności  na  rzecz  administracji  publicznej, skonsolidowanego sprawozdania  z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze sądowym

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.” (art. 79 pkt 3 i 4 u.r.)

 

Pobocznie należy zwrócić uwagę na to, że przestępstwa opisane w art. 77 i 79 pkt 3 i 4 u.r. są przestępstwami powszechnymi, w związku z czym może popełnić je każdy i nie są ku temu potrzebne żadne atrybuty indywidualne.

 

W warstwie korporacyjnej, w kontekście niezwoływania zgromadzenia wspólników, należy mieć na uwadze niemożność powołania się przez członka zarządu spółki z o.o. na absolutorium w związku z ewentualnymi zarzutami co do jego działania w okresie piastowania funkcji w zakresie ujawnionym i zatwierdzonym przez zgromadzenie wspólników w sprawozdaniu z działalności i w sprawozdaniu finansowym (wskutek niesporządzenia i niezatwierdzenia sprawozdania finansowego i nieudzielenia absolutorium na skutek niezwoływania zgromadzenia wspólników). Udzielenie absolutorium członkowi zarządu spółki z o.o., z wyjątkami zakreślonymi w k.s.h. (np. art. 296 k.s.h. – actio pro socio), wyklucza odpowiedzialność tego członka zarządu za jego działanie w spółce w zakresie ujawnionym i zatwierdzonym w sprawozdaniu z działalności i w sprawozdaniu finansowym.

 

Niezależnie od tego, podkreślić należy, iż judykatura zgodnie twierdzi, że jeżeli w związku z niezwołaniem zgromadzenia wspólników wyrządzona została szkoda, to w przypadku spełnienia przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej zasadnie można żądać odszkodowania od członków zarządu (tak Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r., sygn. akt II CNP 8/10).


Pokaż wszystkie
Niniejsze opracowanie nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.
 
Niektóre obszary niniejszej strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika.
Poprzez wspomaganie zbierania statystyk umożliwiają one jak najlepsze dopasowanie treści prezentowanych na stronie do Państwa potrzeb.
Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Cookies.     Ok, rozumiem.