[2017-11-14]
„Tak” Komisji Europejskiej dla dużych przedsiębiorców rolnych w Polsce

Na mocy decyzji z dnia 04 kwietnia 2017 r., nr C(2017) 2322 final, opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 01 czerwca 2017 r., Komisja Europejska postanowiła nie wnosić żadnych zastrzeżeń do notyfikowanego przez Polskę programu pomocy dla dużych przedsiębiorstw w postaci ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. O zamiarze przeprowadzenia ww. programu pomocy Polska poinformowała Komisję Europejską ponad dwa lata temu, tj. 05 maja 2015 r., lecz wskutek wątpliwości Komisji i trwającego postępowania wyjaśniającego w przedmiocie zgodności opisanego programu pomocy z prawem unijnym, wydanie decyzji przez Komisję nastąpiło po upływie relatywnie długiego okresu czasu.

 

Zgodnie z zawiadomieniem Polski, program pomocy ma dotyczyć inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych. Wsparcie obejmuje ulgę podatkową, przy czym ma ona zastosowanie dopiero po dokonaniu danej inwestycji, ze względu na co nie dochodzi do natychmiastowego wykorzystania funduszy publicznych. Jako podstawę prawną ulgi wskazano art. 13 ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. z 1984 r., nr 52, poz. 268 z późn. zm.).

 

Zważyć przy tym należy, iż ulga inwestycyjna w rozumieniu art. 13 ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. stanowi formę pomocy publicznej w rolnictwie w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE 2012/C 326/01 z dnia 26 października 2012 r. z późn. zm., wersja skonsolid.).

 

W celu udzielania ulgi inwestycyjnej dużym przedsiębiorcom rolnym, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 (Dz. U. UE L 193/1 z dnia 01 lipca 2014 r. z późn. zm.), będącym podatnikami podatku rolnego, niezbędna jest notyfikacja programu pomocy Komisji.

Zgodnie z art. 16 ust 1. ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r., nr 123, poz. 1291 z późn. zm.) dokonanie notyfikacji projektu programu pomocowego wymaga zgody Rady Ministrów. Organem właściwym do przedstawienia omawianej notyfikacji był minister właściwy do spraw rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

 

Zważyć należy, iż do czasu zakończenia procedury notyfikacji programu pomocy w odniesieniu do  dużych przedsiębiorstw ulga inwestycyjna mogła być udzielana jedynie jako pomoc de minimis w oparciu o przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352/9 z dnia 24 grudnia 2013 r.). Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 15 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Mając na uwadze obroty, jak i dochody wielu dużych przedsiębiorców rolnych oraz wartość podejmowanych przez nich inwestycji, wartość taką należy uznać za bardzo umiarkowaną. Brak zastrzeżeń Komisji Europejskiej dla udzielania ulgi inwestycyjnej dużym przedsiębiorcom rolnym stwarza możliwość skorzystania przez dużego przedsiębiorcę rolnego z ulg inwestycyjnej wykraczającej ponad ww. próg.

 

Polska administracja rządowa zakreśliła w notyfikacji o programie pomocy ściśle określone ramy tej pomocy. Liczbę beneficjentów oszacowano na ponad 1000, a czas trwania pomocy na do dnia 31 grudnia 2020 r. Budżet projektu zaplanowano na kwotę 288 milionów złotych.

 

Ulgą inwestycyjną będzie można objąć budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli, i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych. Ulga będzie miała zastosowanie po zakończeniu inwestycji i będzie polegać na dokonaniu odliczenia od podatku rolnego należnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

 

Zgodnie z art. 6a ust. 4a ustawy o podatku rolnym organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). To ten organ będzie również organem właściwym w zakresie przyznania pomocy w ramach notyfikowanego programu poprzez mechanizm ulgi inwestycyjnej.

 

Inwestycje objęte ulgą inwestycyjną powinny wpływać na poprawę ogólnej efektywności i zrównoważonego charakteru gospodarstwa rolnego, poprawę środowiska naturalnego, higieny lub norm dobrostanu zwierząt, pod warunkiem że cele danej inwestycji wykraczają poza obowiązujące normy Unii Europejskiej oraz na tworzenie i doskonalenie infrastruktury związanej z rozwojem, dostosowaniem i modernizacją rolnictwa.

 

Podkreślić należy, że decyzja Komisji Europejskiej o uczynieniu wyjątku dla dużych przedsiębiorców rolnych w ramach mechanizmu art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie programu pomocy dotyczącego ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym stanowi impuls na rzecz faktycznego wzmocnienia tych przedsiębiorców względem rolników indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorców rolnych. Możliwości inwestycyjne dużych przedsiębiorców rolnych zazwyczaj bowiem istotnie wykraczają ponad takie możliwości po stronie większości rolników indywidualnych, jak i małych oraz średnich przedsiębiorców rolnych. Zaakceptowane przez Komisję rozwiązanie mogłoby również wpływać na modyfikację struktury obszarowej gospodarstw rolnych i charakteru gospodarstw rolnych w Polsce jako takich. Warto jednak zwrócić uwagę, iż pomysł i notyfikacja ze strony Polski co do mechanizmu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym dla dużych przedsiębiorstw rolnych miały miejsce w zupełnie innym otoczeniu prawnym (swoboda obrotu ziemią rolną). W obecnym stanie prawnym należy uznać za wątpliwe, by przedmiotowy program pomocy (ulga inwestycyjna) mógł w sposób znaczący skłaniać do zmiany charakteru podmiotów prowadzących produkcję rolną z podmiotów małych i średnich w, powstałe wskutek integracji rynkowej, podmioty duże.

 

Niezależnie od powyższego, decyzję Komisji Europejskiej należy uznać za godną odnotowania, chociażby z uwagi na dodatnie konsekwencje gospodarcze, które mogą wyniknąć z dodatkowej pomocy dla dużych przedsiębiorców rolnych w zakresie podejmowanych przez nich procesów inwestycyjnych.


Pokaż wszystkie
Niniejsze opracowanie nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.
 
Niektóre obszary niniejszej strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika.
Poprzez wspomaganie zbierania statystyk umożliwiają one jak najlepsze dopasowanie treści prezentowanych na stronie do Państwa potrzeb.
Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Cookies.     Ok, rozumiem.