Spory z deweloperem – wady nieruchomości
 • analiza prawna i sporządzanie opinii prawnych z zakresu możliwości dochodzenia roszczeń związanych z wadami nieruchomości;
 • doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących wad nieruchomości;
 • powództwa o wykonanie zastępcze, o odszkodowanie, lub o obniżenie ceny nabytej nieruchomości;
Spory ze wspólnotą mieszkaniową/ spółdzielnią
 • sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych oraz zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych członka wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni;
 • doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących zaskarżania uchwał;
 • dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych opłat;
 • reprezentowanie klientów w przypadku nieuprawnionej odmowy dostępu do ksiąg lub dokumentów wspólnoty/ spółdzielni;
Umowy oraz dochodzenie roszczeń wynikających z umów
 • doradztwo prawne oraz przygotowywanie projektów umów: darowizny (wraz z zastrzeżonym prawem dożywotniego utrzymania), sprzedaży, nabycia, zamiany, zarówno nieruchomości, jak i innych składników majątkowych;
 • doradztwo prawne oraz przygotowywanie projektów innych umów, dostosowanych indywidualnie do potrzeb Klienta;
 • analiza prawna i sporządzanie opinii prawnych z zakresu możliwości dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów;
 • sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
 • reprezentowanie klientów w sprawach sądowych o zapłatę;
Prawo rodzinne - separacja, alimenty, rozwód, podział majątku
 • doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących separacji, alimentów, rozwodu, podziału majątku i innych spraw z zakresu prawa rodzinnego;
 • sporządzanie projektów umów o majątkowej rozdzielności małżeńskiej „intercyzy”;
 • zastępstwo Stron w postępowaniu mediacyjnym i w postępowaniu polubownym;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa rodzinnego;
Spadek, zachowek, pozasądowe nabycie spadku (w tym dla spadkobierców spoza Polski)
 • doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących spadków, zachowków oraz innych spraw z zakresu prawa spadkowego;
 • doradztwo prawne oraz kompleksowa obsługa prawna pozasądowego nabycia spadku, w tym uzyskiwanie potrzebnych dokumentów z urzędów i organów państwowych, umożliwiające Klientowi zminimalizować czas niezbędny dla dokonania notarialnego poświadczenia dziedziczenia;
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa spadkowego;
„Lokal z odzysku” – obsługa prawna nabywania nieruchomości z tzw. licytacji komorniczych
 • wyszukiwanie – na zlecenie Klienta – nieruchomości wystawionych do sprzedaży licytacyjnej (licytacja komornicza);
 • analiza potencjalnych ryzyk i korzyści prawnych, związanych z wybraną przez Klienta nieruchomością podlegającą sprzedaży na licytacji komorniczej;
 • reprezentowanie Klienta przy sprzedaży licytacyjnej nieruchomości oraz przed komornikiem sądowym;
 • pomoc prawa w zakresie wypełniania formalności, aż do dnia wejścia przez Klienta do wylicytowanej nieruchomości, z własnymi kluczami;
 • sporządzanie wszelkich wniosków do ksiąg wieczystych, w tym wniosków o dokonanie wpisu nabywców nieruchomości, wykreślenie hipotek ustanowionych na nieruchomości i wykreślenie ostrzeżeń o egzekucji sądowej;
Windykacja wierzytelności - postępowania sądowe
 • sądowa windykacja wierzytelności;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed wszystkimi sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym;
 • zastępstwo Stron w postępowaniu przed sądem polubownym oraz w postępowaniu arbitrażowym;
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
 • sporządzanie pozwów przeciwegzekucyjnych, opozycyjnych, oraz o wyłączenie ruchomości spod egzekucji;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa procesowego;
 
Niektóre obszary niniejszej strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika.
Poprzez wspomaganie zbierania statystyk umożliwiają one jak najlepsze dopasowanie treści prezentowanych na stronie do Państwa potrzeb.
Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Cookies.     Ok, rozumiem.