Klienci biznesowi

Obsługa Korporacyjna Firm

 • Zakładanie i przekształcanie spółek
 • Sporządzanie wniosków do KRS
 • Sporządzanie projektów umów wspólników/statutów
 • Sporządzanie projektów regulaminów
 • Sporządzanie projektów uchwał
 • Likwidacja spółek

Sprawy sądowe i egzekucja

 • Windykacja należności
 • Egzekucja komornicza
 • Sprawy dotyczące zaskarżenia uchwał
 • Sprawy dotyczące odpowiedzialności Członków Zarządu
 • Sprawy dotyczące roszczeń z tytułu niewykonania / nienależytego wykonania umów
 • Roszczenia gwarancyjne
 • Kary umowne
 • Spory pracownicze

Prawo cywilne

 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Prowadzenie negocjacji
 • Postępowania polubowne
 • Sporządzanie analiz, opinii prawnych, audytów prawnych

Prawo Umów

 • Umowy o zachowaniu poufności (NDA)
 • Umowy pożyczki
 • Umowy o współpracy
 • Umowy o świadczenie usług
 • Umowy z zakresu prawa budowlanego
 • Umowy z zakresu prawa nowych technologii
 • Umowy sprzedaży

Prawo Pracy

 • Umowy o pracę
 • Kontrakty menedżerskie
 • Umowy zlecenia
 • Umowy o dzieło
 • Umowy o zakazie konkurencji
 • Rozwiązanie/wypowiedzenie umowy o pracę
 • Regulaminy, procedury, zarządzenia, układy zbiorowe
 • Spory pracownicze